Welcome to Vietnamese American Community  in Iowa (VACI) 

 Event Coming Up

​​CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT IOWA
VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITY IN IOWA

Locations: 

2600 Euclid Ave 

Des Moines, Iowa 50310

​Date : Saturday March 7, 2020

​Time: 11:00am - 3:00pm
​​


VACI Mission Statement: The Vietnamese American Community in Iowa, Inc. is organized exclusively for charitable, educational and cultural purposes within the meaning of Section of 501(c) (3) of the Internal Revenue Code. Its mission is to preserve and enrich Vietnamese cultural heritage through educational initiatives; promote cross-cultural activities and foster mutual understanding and cooperation between the Vietnamese American Community in Iowa with other communities and cooperate with other Vietnamese organizations in unified actions for the benefits of the Vietnamese community in the state of Iowa.

Phương Châm Làm Việc.Cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Iowa được tổ chức dành riêng cho mục đích từ thiện, giáo dục và văn hóa trong ý nghĩa của mục 501 (c) (3) của Bộ Luật Thuế Vụ. Phương châm làm việc là bảo vệ và làm giàu di sản văn hóa Việt Nam qua các công tác giáo dục; thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Iowa với các cộng đồng bạn và hợp tác với các tổ chức khác của người Việt qua những hành động thống nhất với nhau vì lợi ích chung của cộng đồng người Việt tại tiểu bang Iowa.

Consolation prizes

1.  450           6.  522   

2.  228           7.  714

​3.  948           8.  549

4.  009           9.  752

5.  826           10. 291


First Prizes         676

Second Prizes     235 

Jackpot                455
Contact US

     Upcoming Events                                                          VACI News                                             Quick Links    

​​ Community Meeting

2600 Euclid Ave
Des Moines, Iowa 50310
http://www.vietnameseiniowa.org
vietnameseiniowa@gmail.com

 Vietnamese American Community in Iowa 

2600 Euclid Ave
Des Moines, Iowa 50310
http://www.vietnameseiniowa.org

                         vietnameseiniowa@gmail.com