2600 Euclid Ave
Des Moines, Iowa 50310
http://www.vietnameseiniowa.org

                         vietnameseiniowa@gmail.com

 Vietnamese American Community in Iowa 

​THÔNG BÁO BẦU CỬ

​CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG NHIỆM KỲ 2019-20


                         Saturday, October 27, 2018                             
Time 11:00am - 2:00 pm 

  
 

Thứ Hai, ngày 01 tháng 10 năm 2018

Ban Bầu Cử bắt đầu nhận đơn ứng cử viên. Ứng cử viên xin liên lạc với Ban Bầu Cử, xin liên lạc với Ông Huỳnh Thuỳ , TB Bầu Cử để ghi danh và hiểu thêm thể lệ bầu cử.upcoming

Thứ Bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2018

Hạn chót nộp đơn ứng cử vào lúc 6:00 giờ chiều

​Điều Kiện Phẩm Chất cho vị Chủ Tịch CĐ Người Việt Iowa

  • Cư trú ở Iowa ít nhất là hai năm
  • 18 tuổi trở lên
  • Có sự quan tâm trong mục đích và phương châm làm việc của cộng đồng
  • Có khả năng làm việc hài hòa với các hội đoàn và thành viên trong HĐQT
  • Có kỹ năng để hỗ trợ các kế hoạch hay việc làm của cộng đồng


Ban Bầu Cử xin kêu gọi quý vị có khả năng và hội đủ điều kiện kể trên hãy mạnh mẽ tham gia sinh hoạt và đứng ra ứng cử để lãnh đạo cộng đồng Người Việt Iowa ngày càng tăng trưởng và phát triển trong mọi lãnh vực.

TB Bầu Cử
 

Huỳnh Thuỳ                        Địa chỉ: 1501 7th St. Des Moines, Iowa 50314
                                            Điện thoại: (515) 953-8509

Theo Bản Nội Quy CĐ Điều V Phần 7: “Thời hạn của vị chủ tịch đắc cử sẽ là hai năm. Vị chủ tịch này có quyền ứng cử hai nhiệm kỳ liên tiếp (4 năm).  Quí vị  phải nghỉ ít nhất một nhiệm kỳ, trước khi ra ứng cử chức vụ chủ tịch một lần nữa”.  Vì lý do đó, Ông Nguyễn Vinh, đương nhiệm CTCĐ sẽ không được phép là ứng cử viên trong nhiệm kỳ 2018-20.

     Upcoming Events                              VACI News                                                     Quick Links    

Upcoming Events: VACI will be having an election for it's president on Saturday, October 27, 2018.If you are interested to be candidate or to vote, please inquire the information below. Thank you

Date: Saturday , October 27, 2018 
Time: 11:00 am – 2:00 pm
Locations: 2600 Euclid Avenue 

Des Moines, Iowa 50310

  Welcome to Vietnamese American Community  in Iowa (VACI) 

Date: Sunday, October  21, 2018 
Time: 2:00 am – 6:00 pm
Locations: 2600 Euclid Avenue

Des Moines, Iowa 50310

Board Member Meeting

News


VACIMission Statement: The Vietnamese American Community in Iowa, Inc. is organized exclusively for charitable, educational and cultural purposes within the meaning of Section of 501(c) (3) of the Internal Revenue Code. Its mission is to preserve and enrich Vietnamese cultural heritage through educational initiatives; promote cross-cultural activities and foster mutual understanding and cooperation between the Vietnamese American Community in Iowa with other communities and cooperate with other Vietnamese organizations in unified actions for the benefits of the Vietnamese community in the state of Iowa.

Phương Châm Làm Việc.Cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Iowa được tổ chức dành riêng cho mục đích từ thiện, giáo dục và văn hóa trong ý nghĩa của mục 501 (c) (3) của Bộ Luật Thuế Vụ. Phương châm làm việc là bảo vệ và làm giàu di sản văn hóa Việt Nam qua các công tác giáo dục; thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Iowa với các cộng đồng bạn và hợp tác với các tổ chức khác của người Việt qua những hành động thống nhất với nhau vì lợi ích chung của cộng đồng người Việt tại tiểu bang Iowa.