CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT IOWA
VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITY IN IOWA

Locations: 

2600 Euclid Ave
Des Moines, Iowa 50310

Date: 

​Time


​​

 Event Coming Up

​​Mid-Autumn Moon Festival 2019

​Tết Trung Thu 2019


​​CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT IOWA
VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITY IN IOWA

Locations: 

Iowa State Fairground

300 East Grand Ave

Des Moines, Iowa 50317

​Date : Saturday February 1, 2020
​​


VACI Mission Statement: The Vietnamese American Community in Iowa, Inc. is organized exclusively for charitable, educational and cultural purposes within the meaning of Section of 501(c) (3) of the Internal Revenue Code. Its mission is to preserve and enrich Vietnamese cultural heritage through educational initiatives; promote cross-cultural activities and foster mutual understanding and cooperation between the Vietnamese American Community in Iowa with other communities and cooperate with other Vietnamese organizations in unified actions for the benefits of the Vietnamese community in the state of Iowa.

Phương Châm Làm Việc.Cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Iowa được tổ chức dành riêng cho mục đích từ thiện, giáo dục và văn hóa trong ý nghĩa của mục 501 (c) (3) của Bộ Luật Thuế Vụ. Phương châm làm việc là bảo vệ và làm giàu di sản văn hóa Việt Nam qua các công tác giáo dục; thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Iowa với các cộng đồng bạn và hợp tác với các tổ chức khác của người Việt qua những hành động thống nhất với nhau vì lợi ích chung của cộng đồng người Việt tại tiểu bang Iowa.

2600 Euclid Ave
Des Moines, Iowa 50310
http://www.vietnameseiniowa.org
vietnameseiniowa@gmail.com

 Vietnamese American Community in Iowa 

VACI projects (Ceiling and lighting replacement) propose on Saturday Jule 27 and Sunday August 28, 2019

  Welcome to Vietnamese American Community  in Iowa (VACI) 

​​​​Upcoming Tết Festivals 2020

Contact US

2600 Euclid Ave
Des Moines, Iowa 50310
http://www.vietnameseiniowa.org

                         vietnameseiniowa@gmail.com

     Upcoming Events                                         VACI News                                                                Quick Links